Meny

Ny KLP-liste og SRI-rapport

Da har vi gjennomført vår halvårlige gjennomgang av hvilke selskaper vi ikke kan investere i på grunn av menneskerettighetsbrudd, alvorlig miljøforurensing eller andre kritikkverdige forhold. Resultatet gir tre nye selskaper på listen. Se pressemeldingen om KLP-listen.

I rapporten kan du videre lese om årets generalforsamlingssesong som er på hell og i hvilke type saker vi oftest stemmer mot styrets anbefaling. I tillegg har vi skrevet om oppfølgingen av BP etter oljeutslippet og om de aktuelle diskusjonene om land-for-land rapportering.

Les SRI-rapporten og kom gjerne med innspill eller tilbakemeldinger til den her på bloggen!

Hilsen
Heidi og Jeanett

3 kommentarer

 1. Ståle Hagen sier:

  KLP ønsker en debatt rundt de selskaper deres fond skal investere , eller ikke investere i. Jeg registrerer at blant ekskluderte selskaper er det flere som har investert i bygging av israelske bosettinger i «okkuperte palestinske bosetninger». Med fare for å misforstå (?)antar jeg at det handler om bosettinger i Judea og Samaria, eller Vestbredden som det gjerne kalles i dag. Jeg mener at dette handler veldig lite om menneskerettigheter, og mye om å være politisk korrekt. Det hadde vært oppklarende å få vite konkret hva som er karakteristisk for de aktuelle bosetningene en nå vil ekskludere.
  Vestbredden er en del av det området som av Folkeforbundet, bl.a. gjennom Balfour- erklæringen, ble gitt til jødene for opprettelsen av et jødisk nasjonalhjem. Da Midtøsten-ekspert Nils Butenschøn hadde foredrag på NTNU høsten -09, måtte han erkjenne at Balfour- erklæringen fortsatt er gyldig folkerett. I etterkant av krigen i 1948, som fulgte opprettelsen av staten Israel, anekterte Jordan Vestbredden frem til 6-dagers krigen i 1967, der Israel igjen tok kontroll over området. Israel var villig til å forhandle med krigens tapere, den arabiske blokken, om deling av området. Den arabiske blokken har så langt vært uvillig til å forhandle om en rimelig løsning angående Vestbredden. De er derfor i stor grad ansvarlige for det vakuum araberne på Vestbredden har havnet i.
  Å skulle kreve at Israel skal holde seg borte fra all virksomhet på Vestbredden, mens arabere kan ture frem som de selv vil er ikke rimelig eller i samsvar med respekt for menneskeretter.
  Nå er dette et kontroversielt område med en omstridt konflikt, men det tilkjenner ikke Israel skylden for alt som har gått galt med Vestbredden. Ordet jøde kommer fra Judea, som er en del av Vestbredden. Jøder har en rik, rotfestet historisk bakgrunn i disse landområdene, og således en naturlig tilknytning til geografien. Det er derfor helt naturlig at det skal kunne bo jøder på Vestbredden. I dag er ca 5 % bebodd av jøder. Dersom KLP går inn for jødefrie områder på Vestbredden, vitner det om en ensidig politisk agenda.
  FN er ikke noe upartisk, rettferdighetssøkende organ i denne sammenhengen, med sine ensidige resolusjoner mot Israel, drevet frem av den islamske, arabiske blokken som alltid har det som sin lidenskap å fordømme den jødiske staten. De siste måneders hendelser burde vise at den arabiske blokken trenger å rydde i egen hage med tanke på menneskeretter.
  Det virker som KLP ønsker å stimulere til næringsutvikling i underutviklede områder. Israelske selskaper kan ha ressurser og kompetanse som kan komme bosetninger på Vestbredden til gode. Hvorfor ikke skape nye allianser for samfunnsutvikling på Vestbredden mellom israelere og arabere, i stedet for ensidige ekskluderinger?

  1. Hei, og takk for ditt innlegg!

   Det er helt riktig at det er på Vestbredden som de ekskluderte selskapene har bygget bosettinger.

   Ekskluderingene bygger på at selskapets virksomhet er i strid med internasjonale konvensjoner, i dette tilfelle IV Genève-konvensjonen. Det er internasjonalt bred enighet om at de israelske bosettingene på Vestbredden er i strid med denne og således ulovlige. FNs Sikkerhetsråd har vedtatt en rekke resolusjoner som fastslår at bosettingene er ulovlige, Folkerettsdomstolen i Haag (ICJ) har gitt rådgivende uttalelse som også fastslår at bosettingene er ulovlige, og Den internasjonale røde kors-komiteen (ICRC) har gjentatte ganger påpekt at de israelske bosettingene er i strid med internasjonal humanitær rett.

   KLP følger de etiske retningslinjene for Statens pensjonsfond – Utland som har gjort vurderingen at det å være investert i disse selskapene (Africa Israel Investments og Danya Cebus) utgjør en uakseptabel risiko for fondets medvirkning til krenkelse av individers rettigheter i krig og konflikt. Også vår tjenesteleverandør GES har anbefalt KLP ikke å investere i disse selskapene av samme årsak.

   Ifølge FNs organ OCHA påfører bosettingene og deres tilhørende infrastruktur den palestinske befolkningen svært stor skade. Et kontrollregime med blant annet flere hundre kontrollposter på Vestbredden hindrer ferdsel mellom palestinske områder og er til stort hinder for den økonomiske utviklingen på Vestbredden. Separasjonsbarrieren, som til dels er satt opp for å beskytte bosettingene, hindrer ferdsel i de palestinske områder og tilgang til jordbruksland. Det samme gjør et system av egne, avsperrede veier som er bygget for å betjene bosettingene. Også andre forhold, for eksempel bosettingenes bruk av begrensede vannressurser, er til ulempe for den palestinske befolkningen og til hinder for økonomisk utvikling på Vestbredden.

   Det er flere andre selskaper i vår protefølje som sikkert kan sies å bidra til bosettingene i varierende grad (for eksempel selskaper som driver fabrikker eller selger matvarer og leverer strøm til bosetterne). Her har dog KLP, Etikkrådet samt GES gjort en vesentlighetsvurdering. Det er ikke all type virksomhet som vil gi grunnlag for uttrekk av investeringene, men i den aktuelle saken er det nettopp selskapets egen aktivitet, dvs. byggingen av bosettingene, som utgjør kjernen i normbruddet.

   En grundigere gjennomgang av saken kan du lese i Etikkrådets tilrådning.

   Takk igjen for ditt innlegg, diskusjonen er viktig!

   1. ståle hagen sier:

    Svaret dere gir viser at dere utelukkende tar hensyn til arabernes argumenter i saken. Perspektiv som forsvarer israelsk tilstedværelse på Vestbredden nevnes overhode ikke. Dette har ingenting med rettferdighet eller etikk å gjøre; det er kun en politisk vurdering. At Israel oppretter kontrollposter, sikkerhetsgjerde og eget veinett har å gjøre med at det er potensielt livsfarlig for en jøde å bevege seg på Vestbredden uten disse sikkerhetstiltakene. Tiltakene er en konsekvens av intifadaen som startet etter Oslo-prosessen. Det fins flere eksempler i nær samtid på at jøder angripes og drepes når de ferdes på Vestbredden. Sikkerhetstiltakene er derfor ikke unødvendige, selv om en kan diskutere tillempingen av dem. Det fins også eksempler på arabisk misbruk av vannressurser… En kan gjerne si at jøder ikke skal bo eller oppholde seg på Vestbredden fordi det krever for omfattende sikkerhetstiltak, men det har ingenting med etikk eller rettferdighet å gjøre. I så fall er det i disfavør til jøder. Det er utelukkende en politisk vurdering. Når dette er sagt, forsvarer jeg heller ikke alt det jødiske bosettere eller den israelske stat gjør på Vestbredden. Jeg fastholder likevel som en naturlig rett for jøder å kunne bo og bevege seg i sitt historiske hjemland, gitt dem av Folkeforbundet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *