Meny

Etikk og grensedragning

KLP mottok i våres brev fra den palestinske interesseorganisasjon Al Haq med en oppfordring om at KLP trekker ut sine investeringer i israelske banker med virksomhet på Vestbredden. Bankene tilbyr lån til til boligformål og andre banktjenester på Vestbredden, på lik linje som innenfor Israels grenser. Slik vi forstår situasjonen forbyr israelsk lov imidlertid bankene fra å nekte å tilby slike tjenester for kundene i de okkuperte områdene. Foreløpig er uttrekk ikke aktuelt for KLP, men vi følger situasjonen nøye og fortsetter gjennom eierskapsutøvelsen å få en dialog med selskapene om hvordan de kan sikre at deres virksomhet respekterer rettighetene til individene i krig og konfliktsituasjoner.

Dette er ikke første gang KLP har vurdert de etiske sidene av investeringer med tilknytning til de okkuperte områdene. I likhet med Statens Pensjonsfond – Utlandet har KLP utelukket selskapene AFI Group, Danya Cebus og Shikun & Binui fordi investeringene ansees å medføre en uakseptabel risiko for brudd på individers rettigheter i krig og konflikt. Disse tre selskapene står for den fysiske byggingen av bosettinger på okkupert område. Blant annet Folkerettsdomstolen i Haag (ICJ) og resolusjoner vedtatt av FNs Sikkerhetsråd slår fast at bygging av bosettingene er i strid med den IV Genève-konvensjon.

Saken om israelske banker reiser spørsmålet om hvor man setter grensen mellom aktiviteter som kan sies å bidra til bygging av bosettingene. Dette er ingen enkel problemstilling og vi ser at blant annet det nederlandske pensjonsfondet PGGM har valgt å utelukke bankene. I vår foreløpig vurdering følger vi prinsippet om at det er graden av selskapets bidrag til aktiviteten som utgjør utgangspunktet for grensedragningen. Som Etikkrådet nevnte i Tilrådningen om Danya Cebus og AFI Group:

«Flere selskaper som inngår i fondets portefølje, kan trolig sies å understøtte bosettingene på ulikt vis og i varierende grad: I tillegg til selve byggingen av bosettinger og deres infrastruktur, dreier dette seg blant annet om selskaper som leverer strøm og telekommunikasjon til bosettinger, selger matvarer og drivstoff, har industrivirksomhet eller driver eiendomsmegling av boliger i bosettinger. I tillegg kan det være selskaper i fondets portefølje som leverer ulike typer byggematerialer og andre innsatsfaktorer som brukes til byggingen av bosettinger og deres infrastruktur. Etikkrådet anser imidlertid ikke at enhver økonomisk aktivitet i tilknytning til bosettingene nødvendigvis kan sies å utgjøre uakseptabel medvirkning til brudd på fondets etiske retningslinjer, og finner at en vesentlighetsbetraktning av selskapenes bidrag derfor må legges til grunn for rådets vurderinger. Entreprenørvirksomhet i forbindelse med bygging av bosettinger, dvs. den fysiske oppføringen av boligeiendommer i bosettingene, fremstår for Etikkrådet som det mest vesentlige bidrag til den videre utbyggingen av bosettingene på Vestbredden.»

KLPs foreløpig vurdering er at lånefinansiering og tilbud av banktjenester til bosettinger i de okkuperte områdene er et mindre vesentlig bidrag til utbyggingen av bosettingene enn selv den fysiske oppføringen av eiendommer, og en aktivitet som ikke når grensen for uttrekk. Når selskapet i tillegg, som i dette tilfellet, er innskrenket av eget lands lovgivning og ikke kan nekte de omstridte aktivitetene, utøver KLP som regel større varsomhet før uttrekk kan anbefales.

Det at et selskap er i KLPs investeringsunivers er ikke et «etisk stempel» på deres virksomhet, og vi anser ikke bankenes aktivitet som uproblematisk. Vi mener alle selskaper som operere i områder preget av krig og konflikter har et særlig ansvar for å vurdere sin virksomhet og risiko for medvirkning.

Til slutt så skal det nevnes generelt at problematikken rundt finansiering av omstridte aktiviteter er et gjennomgående tema i mange forskjellige sammenhenger – fra brudd på internasjonal humanitærrett til miljøødeleggelser og menneskerettighetskrenkelser. I kraft av sin rolle er finansinstitusjoner gjerne tilknyttet flere kontroversielle saker enn selskaper i andre industrier. Hvor går grensen mellom finansiering og uakseptabel medvirkning? Vi vil gjerne invitere til en dialog rundt dette temaet.

Annie Bersagel

Annie Bersagel

Rådgiver ansvarlige investeringer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *