Meny
Tekst_Bilde_Symbol_001

Nulltoleranse til korrupsjon

Den 9. desember var FNs antikorrupsjonsdag, og temaet er aktuelt. Det avdekkes stadig nye korrupsjonssaker, og selv om Norge kommer godt ut av undersøkelser som Transparency Internationals «corruption perceptions index» er vi ikke skånet for problemer.

Nylig offentliggjorde KLP en oppdatert liste over selskaper som er utelukket etter selskapets retningslinjer for ansvarlige investeringer. Korrupsjon er et kriterium som kan danne grunnlag for å utelukke selskaper, men i dag er ingen selskaper utelukket av denne årsak. Antakeligvis skyldes dette i stor grad at korrupsjon er ulovlig i de aller fleste land, slik at selskaper har et sterkt incentiv å rydde opp når kritikkverdige forhold blir avdekket og dermed reduseres gjentakelsesfaren. Uansett, så er dette bildet utvilsomt preget av store mørketall. Som en betydelig institusjonell investor ønsker KLP et ytterligere fokus på korrupsjon og har nylig inngått en unik avtale med BDOs granskingsenhet for å overvåke KLPs investeringer.

OECD publiserte i forrige uke en rapport om internasjonal korrupsjon, basert på en analyse av mer enn 400 korrupsjonssaker mot individer og selskaper siden OECD-konvensjonen mot bestikkelser av offentlige utenlandske tjenestemenn trådte i kraft. Et overordnet og fra vårt ståsted svært urovekkende funn var at selskapets konsernsjef eller andre i ledergruppen var involvert i 53 prosent av sakene. Det var med andre ord ikke begrenset til noen få «råtne epler» på et lavere nivå. Dette kan selvfølgelig begrunnes delvis med at kun de groveste sakene blir gjenstand for straffeforfølgning, men hvis vi legger til grunn at disse tallene høyst sannsynlig underestimerer antall korrupsjonstilfeller er det svært bekymringsfullt å se så mange antall saker hvor tonen fra toppen er en oppfordring til korrupsjon.

Videre vises det at selskaper i utvinnings-, byggings-, transport- og IKT-industrien sto for ca. to-tredjedeler av alle korrupsjonssakene. Vi ser også her i Norge at disse industriene er utsatt for korrupsjon. Rapporten finner at 57 prosent av bestikkelsene gjaldt offentlig innkjøpskontrakter og at omtrent 75 prosent av sakene involverte et tredjeparts mellomledd, som konsulenter, agenter, eller datterselskaper registrert i skatteparadiser. Kjente saker i Norge illustrerer den samme trenden, som Horton-saken angående Statoil, Yara-saken, og anklagene rundt VimpelCom og Telenor.

Et solid antikorrupsjonsprogram må forankres hos styret og ledelsen, og programmet må tilpasses hvilken risiko som foreligger for korrupsjon i virksomheten. Dette er særdeles viktig for selskapene i de mest utsatte industriene og for rutinene knyttet til kontrakter for offentlig innkjøp. Retningslinjer og prosedyrer som beskriver selskapets holdning til, og håndtering av særlige risikoområder er nødvendig, og selskapet må sette av tilstrekkelig med ressurser til å forvalte og videreutvikle programmet. I tillegg er det avgjørende at selskapet definerer hvordan de skal håndterere eventuelle hendelser og hvordan og når slike hendelser skal rapporteres til henholdsvis compliance-funksjonen, revisjonsutvalg, styret og myndigheter.

Ethvert selskap og enhver sak er unik – men vi vil anbefale styrene i selskapene å etablere et robust antikorrupsjonsprogram og særlig arbeide for å sikre forsvarlig kontroll og rapportering. Åpenhet om og håndtering av alvorlige hendelser bør også være en del av styrets agenda. OECD-rapporten viser at korrupsjon dessverre ikke er et ukjent fenomen hos mange selskaper. Gjennom det nye samarbeidet sikter KLP og BDO å avdekke kritikkverdige forhold på et tidligere stadium for å gjøre det klart for selskaper gjennom dialog og, om nødvendig, utelukkelse, at også investorer tar korrupsjon på alvor.

Hilsen fra Mads Blomfeldt, Direktør BDOs granskingsavdeling, Annie og Jeanett fra KLP

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *