Meny
KLP_illustrasjon_370x322-10

KLP slutter opp om strakstiltak for fremoverlente byggeiere

Skal vi rekke å nå målene om lavere klimagassutslipp, sirkulær økonomi og mindre miljøgifter i 2050, må vi sette i gang arbeidet med en gang.

For KLP er det helt naturlig, gjennom datterselskapet KLP Eiendom, å følge opp initiativet til Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom. Vi slutter oss til de 10 strakstiltakene i det nye veikartet for eiendomssektoren.

Veikartet er ment som en anbefaling til norske eiere og forvaltere av yrkesbygg om hvilke valg de bør gjøre på kort og lang sikt for å bidra til et bærekraftig samfunn i 2050. Veikartet er også et innspill til Regjeringens utvalg for Grønn Konkurransekraft. Strakstiltakene omfatter både nybygg og eksisterende bygningsmasse.

Mye av dette har vi jobbet med allerede, men noe er nytt, og vi har allerede satt i gang med de nye tiltakene. KLP, gjennom KLP Eiendom, har som mål å bygge miljøvennlige kontorbygg for framtiden. KLP Eiendom ble i 2009 miljøsertifisert etter ISO 14001. Denne standarden er internasjonal, og angir anerkjente metoder for systematisk miljøstyring.

De 10 strakstiltakene:

 • Miljøsertifisere organisasjonen (ISO 14001 eller Miljøfyrtårn for mindre bedrifter)
 • Fjerne fossil oppvarming (olje og gass)
 • Kun kjøpe bygningsprodukter uten innhold av helse- og miljøfarlige stoffer
 • Innføre miljøledelsessystem, for eksempel en BREEAM-In-Use gjennomgang, på hele porteføljen og sette opp plan for kontinuerlig forbedring av byggene
 • Gjennomføre en utredning om hva takflatene kan og bør brukes til, som for eksempel overvannshåndtering, energiproduksjon, rekreasjonsareal eller birøkt

 

Nybygg og rehabiliteringer

 • Premiere innovative løsninger og diskutere risikohåndtering, for eksempel gjennom å sette av en egen post i budsjettet for risiko ved utprøving av nye løsninger
 • Kreve at arkitekten utarbeider plan for hvordan materialene kan demonteres og gjenbrukes ved ombygging eller riving og tilstrebe å finne løsninger og materialer som gir minst mulig avfall
 • Bestille energibudsjett for beregnet reelt energibruk (i tillegg til beregningskrav i TEK) og dokumentasjon av hvilke tiltak som er gjort for å få ned forventet reelt energibruk i drift av bygget
 • Etterspørre og prioritere bygningsprodukter som har lave klimagassutslipp
 • Etterspørre fossilfri byggeplass

 

Les mer om strakstiltakene på sidene til Byggalliansen.

2 kommentarer

 1. trond sundby sier:

  Hei!
  Eg legg ved mitt innspel til grøn konkurransekraft der eg påviser at ein moderne byggjemetode med bruk av massivtre har vesentlege betre klima, miljø og helseeffekt enn konvensjonell byggeri. Eg meiner difor at krav om at alle anbod skal innhente eit alternativ med bruk av massivtre, pustande isolasjon (veggar og tak ut tett fuktsperre) og naturleg ventilasjon:
  Faktaboks:
  Byggjeindustrien kan bli drivaren i det grøne skiftet: Vi treng jamnleg fornying av bustader og næringsbygg i dette landet. I dag står byggindustrien for opp mot 40% av CO2 utsleppet når vi reknar med heile produksjonsprosessen frå vogge til vogge. Stål, betong, isolasjonsmateriale og ventilasjonsutstyr er enormt ressurskrevjande å produsere og dyrt å resirkulere.

  Plan-og bygningslova er den viktigaste klima og helselova vi har fordi lova styrer rammene for inneklimaet vårt og klimagassutslepp gjennom krav til bygg og arealplanlegging. Det vil sei at stat, kommune og fylkeskommunen som regiona planmynde har direkte mynde til å påverke klimaarbeidet innafor dette segmentet i motsetnad til mange andre område. Men gjennom dei nye byggejforskriftene i lova, teknisk forskrift 10 (TEK 10), finn vi berre krav til energisparing gjennom sokalla passivhusstandar; Vi får potte tette hus som krev styrd ventilasjon. Fredrica Miller i Gaia arkitekter reagerer slik: «Vi sitter her på en inneklimabombe. Og jeg tror ingen kommer til å gjøre noe med den før den eksploderer rett i ansiktet på oss»; Overlege Jan Vilhelm Bakke frå arbeidstilsynet følger opp og viser til at det ikkje er gjort helserisikovurderingar i samband med dei nye reglane; Han er redd for ei oppblomstring av luftvegsinfeksjonar og astma- og allergiplager knytt til fukt, saman med problem rundt bruk av ventilasjonsluft til oppvarming.

  Når vi så ser på klimagassutslepp med bruk av alternative byggjemetoder og bygningsmaterialer viser illustrasjonen nedanfor at massivtre er langt meir gunstig enn anna materiale. Det er derfor heilt uforståeleg at det t.d ikkje vert stillt krav om livsløpsanalyser i dei nye reglane. Byggjemetoden legg også til rette for bruk av naturleg ventilasjon, noko som vil gi gi ytterligare klima -og helsegevinst. Og når vi veit at skogen nyttar CO2 i store mengder når han veks så vil det vere veldig klimasmart og berekraftig å binde det opp i bygningmasse. Regjeringa snakkar om behov det grøne skiftet; Overgang til massivtre i bustad- og næringsbygg vil gi både»grøne arbeidplassar» og helse- og klimavenlege bygningar.

  Overlege Jan W. Bakke, Arbeidstilsynet : «..ideen om passivhusets fortreffelighet kan nærmest sammenlignes med en religiøs vekkelse, der det er liten interesse for å gjøre skikkelige utredinger av mulige negative konsekvenser»

  Sogn og Fjordane fylkeskommune har arbeidet med dette temaet allereide i 2012 i samarbeid med fleire fagaktørar. Her ligg rapporten «Frå skog til tre»: http://www.sfj.no/byggeindustrien-kan-gjere-noreg-til-klima-og-miljoevinnar.5670687-339467.html
  Det e på tide å følgje opp dette arbeidet!

  Illustrasjonen er henta frå denne lenka:
  http://www.ntnu.no/documents/1264930397/0/SF_Erfaring+massivtre+Moholt.pdf/67ca03b4-b79c-4259-946f-7a9c834626b4

 2. klpadmin sier:

  Hei Trond! Så flott at du er engasjert i disse temaene, det er vi også, og vi jobber kontinuerlig for å finne gode klimaløsninger for våre bygg. KLP Eiendom er aktive i ulike bransjefora hvor vi utveksler erfaringer og motiverer hverandre til å velge de gode løsningene. Vi er enige i at bruk av massivtre er en del av løsningspakken for det grønne skiftet, sammen med flere andre tiltak. Vi deler nok ikke din skepsis til passivhus som konsept, men er enig i at det er ytterst viktig av bygg blir bygget med tanke på et godt inneklima og lavest mulig miljøbelastning generelt gjennom hele byggets levetid.

  Her kan du lese mer om hvordan vi jobber med dette: http://www.klpeiendom.no/om-klp-eiendom/milj-og-klima

  Hilsen Hanne

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *